ΑΓΑΜΗΣΤΩΡ


Θέτιδος 'Επιθαλάμιος

παιδνώ δ' ούνομα θήκε Πυρίσσοον, αλλ' 'Αχιλήα 
Πηλεύς κίκλησκε<ν>, χείλεος είνεκά μιν 
κείμενον εν κονίη σποδιή <τ'> ένι πύρ απάμερσε 
χείλεος αιθομένοι' απροφάτως ετέρου.

Επιστροφή στα περιεχόμενα