ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ fragmenta


SIMPLIC. Phys. 24, 13 [vgl. A 9] 'Α. ... <αρχήν> .... είρηκε 
<τών όντων τό άπειρον .... εξ ών δέ η γένεσίς εστι τοίς 
ούσι, καί τήν φθοράν εις ταύτα γίνεσθαι κατά τό 
χρεών: διδόναι γάρ αυτά δίκην καί τίσιν αλλήλοις τής 
αδικίας κατά τήν τού χρόνου τάξιν.> 
HIPPOL. Ref. I 6, 1 ταύτην (sc. φύσιν τινά τού 
<απείρου)> αίδιον είναι καί <αγήρω.> 
ARIST. Phys. Γ 4 203b 13 <αθάνατον .. καί 
ανώλεθρον (τό άπειρον> = τό θείον). 
AET. II 20, 1 <πρηστήρος αυλός> 
[vgl. 22 B 31]. 
— III 10, 2 <λίθωι κίονι> τήν γήν 
προσφερή. 
SCHOL. DIONYS. THRAC. p. 183, 1 Hilg. τών στοιχείων ευρετήν άλλοι τε καί 
''Εφορος εν δευτέρωι [F GrHist. 70 F 105 II 68] Κάδμον φασίν, οι δέ ουχ ευρετήν, 
τής δέ φοινίκων ευρέσεως πρός ημάς διάκτορον γεγενήσθαι ... Πυθόδωρος δέ ... 
Δαναόν μετακομίσαι αυτά φασιν: επιμαρτυρούσι τούτοις καί οι Μιλησιακοί συγ-
γραφείς 'Αναξίμανδρος καί Διονύσιος καί `Εκαταίος [F GrHist. 1 F 20 I 12], ούς 
καί 'Απολλόδωρος εν Νεών καταλόγωι [F GrHist. 244 F 165 II 1092] παρατίθεται. 
Επιστροφή στα περιεχόμενα