ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ


'Αναξιμένης Πυθαγόρη

Θαλής 'Εξαμίου επί γήρως ουκ ευπότμως οίχεται: 
ευφρόνης, ώσπερ εώθει, άμα τή αμφιπόλω προϊών εκ 
τού αυλίου τά άστρα εθηείτο, καί (ου γάρ ες μνήμην 
έθετο) θηεύμενος ες τό κρημνώδες εκβάς καταπίπτει. 
Μιλησίοισι μέν νυν ο αιθερολόγος εν τοιώδε κείται τέλει: 
ημέες δέ οι λεσχηνευταί αυτοί τε μεμνώμεθα τού αν-
δρός, οί τε ημέων παίδές τε καί λεσχηνευταί, επιδε-
ξιοίμεθα δ' έτι τοίς εκείνου λόγοις. αρχή μέντοι παν-
τός τού λόγου Θαλή ανακείσθω. 
'Αναξιμένης Πυθαγόρη.

Ευβουλότατος ής ημέων, μεταναστάς εκ Σάμου ες 
Κρότωνα ενθάδε ειρηνέες. οι δέ Αιακέος παίδες άλαστα 
κακά έρδουσι καί Μιλησίους ουκ επιλείπουσι αισυμνήται. 
δεινός δέ ημίν καί ο Μήδων βασιλεύς, ουκ ήν γε εθέλω-
μεν δασμοφορέειν, αλλά μέλλουσι δή αμφί τής ελευθερίης 
απάντων ''Ιωνες Μήδοις κατίστασθαι ες πόλεμον: κα-
ταστάσι δέ ουκέτι ελπίς ημίν σωτηρίης. κώς άν ούν 
'Αναξιμένης εν θυμώ έτι έχοι αιθερολογέειν, εν δείματι 
εών ολέθρου ή δουλοσύνης; σύ δέ εί καταθύμιος μέν 
Κροτωνιήτησι, καταθύμιος δέ καί τοίσι άλλοισι 'Ιτα-
λιώτησι: φοιτέουσι δέ τοι λεσχηνευταί καί εκ Σικε-
λίης.
Επιστροφή στα περιεχόμενα