ΥΜΕΝΑΙΟΣ (Διθύραμβος)


άλλος δ' άλλαν κλαγγάν ιείς 
κερατόφωνον ερέθιζε μάγαδιν 
πενταρράβδωι χορδάν αρθμώι 
χέρα καμψιδίαυλον αναστρωφών τάχος. 
πρώτοι παρά κρατήρας `Ελλάνων εν αυλοίς 
συνοπαδοί Πέλοπος Ματρός ορείας 
Φρύγιον άεισαν νόμον: 
τοί δ' οξυφώνοις πηκτίδων ψαλμοίς κρέκον 
Λύδιον ύμνον. 
άκατον

Επιστροφή στα περιεχόμενα